باحساب

نقشه تهران آنلاین

نقشه تهران ( tehran map ) باجزئیات دقیق دربالای صفحه قابل استفاده میباشد.دراین نقشه آنلاین امکان استفاده از لایه های مختلف نقشه موجود بوده و علاوه بر آن درهر یک ازلایه های نقشه تهران قابلیت مسیریابی و محاسبه مساحت و فاصله وجوددارد و مختصات جغرافیایی و ارتفاع هرنقطه شهر تهران رابااستفاده از نقشه میتوان بدست آورد.لایه های مختلفی که برای نقشه تهران درسایت باحساب وجود دارد عبارتنداز نقشه خیابانها و معابر بر دو گونه نقشه و نقشه گوگل، نقشه و عکس ماهواره تهران، نقشه ارتفاعی تهران و مدل برجسته زمین.این نقشه ها منحصر به تهران نبوده و نقشه ایران و نقشه جهان نیز قابل نمایش است.

نقشه خیابانها و معابر تهران

جهت مشاهده معابر و خیابانهای تهران روی نقشه آنلاین بهتراست ازلایه نقشه راهها استفاده گردد.برای نقشه راهها دولایه موجوداست و داری رنگ بندی و جزئیات متفاوت میباشند. اولی نقشه گوگل بوده و دارای جزئیات دقیقی از خیابانها، کوچه ها و اماکن تهران درکنار نام آنهااست.لایه دوم نقشه نام دارد واین لایه نیزبرای تهران دارای جزئیات مناسبی میباشد. نماهای مختلف نقشه تهران که دراین صفحه وجود دارند براساس آپدیتهای گوگل و بروز میشوند.

برای یافتن محله یا خیابان و یاهر نقطه شهر تهران ویا شهرهای اطراف تهران درنقشه، کافیست دربخش جستجو نام مکان مورد نظر خود راتایپ نمایید تا درصورت موجود بودن درسرور گوگل نقطه روی نقشه تهران نمایش داده شود.

علاوه بر جستجوی نام مکان در نقشه تهران امکان مسیریابی میان هر دونقطه شهر تهران باکمک نقشه وجود دارد. بدین منظور ابتدا گزینه مسیر راانتخاب نمایید. ازمنوی ظاهر شده مبدا و مقصدرا انتخاب کنید. براساس اینکه حالت رانندگی یا حالت پیاده رادرون شهر تهران درنظردارید مسیر مناسب و فاصله مبدا و مقصد برحسب کیلومتر روی نقشه تهران آنلاین محاسبه ومشخص میگردد. دقت شودکه در مسیریابی روی نقشه تهران برای حالت رانندگی از مسیر بزرگراهی و خیابانها و معابراصلی تهران عبور میشود اما درحالت پیاده در مسیر فرعی و خلاف جهت درخیابانهای یکطرفه نیزمیتوان عبور کرد و این مسیر برای رانندگی در شهر تهران مناسب نیست.

نقشه ماهواره تهران

یکی از نماهای بسیار جذاب نقشه گوگل نقشه ماهواره میباشدکه درآن تصویر کامل شهرها و نقاط مختلف زمین ازنمای ماهواره ای و بابزرگنمایی متنوع نمایش داده میشود.این تصاویر ماهواره ای برای شهر تهران نیز موجوداست و بکمک این لایه میتوان تصاویر بزرگراهها، منازل مسکونی، میادین شهر و ...را براحتی ازنمای بالا مشاهده نمود. قدرت واقعی نقشه ماهواره تهران زمانی مشخص میشودکه بدانیم بکمک گزینه مساحت و محیط میتوان مساحت و محیط هر قطعه زمین و باهر شکل و ابعادرا آنلاین محاسبه کرد. البته قابلیت محاسبه مساحت و محیط زمین درلایه های دیگر نقشه تهران نیز میسر است اما درنمای ماهواره نقشه تهران بهتر میتوان این عملیات را انجام داد چراکه دراین نما جزئیات ساختمانها و اماکن و خیابانها بهترنمایش داده میشود. چنانچه گزینه فاصله و طول راانتخاب نمایید باگزینش نقاط نقشه فاصله و طول مسیر پیمایش آنلاین محاسبه و اعلام میگردد.

نقشه ارتفاع تهران

تهران ازجمله شهرهایی است که بدلیل پهنه زیاد و واقع شدن درکوهپایه ارتفاعات البرز اختلاف ارتفاع زیادی میان جنوب و شمال آن وجود دارد.برای تعیین ارتفاع نقاط مختلف شهر تهران و یا کوههای اطراف پس ازانتخاب گزینه مربوط به ارتفاع و مختصات، باانتخاب نقطه مورد نظر درهر یک ازلایه های نقشه تهران، ارتفاع نقطه ازسطح دریا به همراه مختصات جغرافیایی آن مشخص میگردد. باکمک این ابزارمیتوان ارتفاع قله کوههای شمال تهران مانند توچال و کلکچال و ....را براحتی محاسبه نمود.

جهت مشاهده نقشه ارتفاعی و توپوگرافی شهر تهران بصورت مدل برجسته باید لایه نقشه ارتفاعی راگزینش کنید. بافعال کردن گزینه نقشه ارتفاعی تهران، نقاط مرتفع شهر تهران و کوههای اطراف بصورت برجسته نمایان میگردند. اگر به اندازه کافی نقشه تهران رابزرگنمایی کنید یک نقشه توپوگرافی از تهران نیزمشخص میگرددکه جهت بررسی ناهمواریها و وضعیت ارتفاعی شهر تهران بسیار مناسب است.

علاوه بر نقشه تهران، باتغییر بزرگنمایی و جابجایی میتوان نقشه مشهد ، نقشه اصفهان ، نقشه کرج و نقشه شیراز رامشاهده نمود.