باحساب
×
❮ بعدی
ویرایش
قبلی ❯
×
محاسبه پاسخ کسری
@
AC
$
e π a n Fx 7 8 9 4 5 6 + 1 2 3 × ÷ . 0 % =
sin cos tan asin acos atan sinh cosh tanh asinh acosh atanh
123 a n log ln e π n ! Rnd
I |z| arg(z)


ماشین حساب مهندسی آنلاین

به کمک ماشین حساب آنلاین سایت باحساب میتوانید انواع محاسبات ساده و معمولی یا علمی و مهندسی پیشرفته شامل عملیاتهای پایه ریاضی، محاسبه درصد ، عدد تصادفی ، محاسبات کسری ، رادیکال و توان و لگاریتم ، توابع مثلثاتی و هذلولی ، محاسبات اعدا مختلط و .... را براحتی انجام دهید. هنگام استفاده از ماشین حساب آنلاین به مواردی که در ادامه آمده است توجه نمایید.

ویژگیهای ماشین حساب آنلاین

در بخش ورود عملیات ریاضی هیچ محدودیتی در تعداد ارقام یا تعداد عملیات و توابع وجود ندارد. در بخش اعلام نتیجه محاسبه ، تعداد ارقام قابل نمایش در ماشین حساب آنلاین بصورت پیش فرض تا 13 رقم میباشد و برای نمایش اعداد بزرگ یا کوچک از نماد علمی اعداد استفاده میگردد و در ادامه این نوع نمایش با ذکر مثال آمده است:

123,456,000,000,000 = 14^10 × 1.23456

همچنین انواع متنوعی از توابع و عملیاتهای ریاضی و علمی در ماشین حساب آنلاین سایت وجود دارد که برای هر عدد مختلط یا حقیقی با توجه به نوع تابع و عملیات مورد نظر قابل استفاده میباشند و شامل موارد زیر است.

  • توابع مثلثاتی (sin , cos , tan) و معکوس توابع مثلثاتی (asin , acos , atan).
  • توابع هذلولی یا هایپربولیک (sinh , cosh , tanh) و معکوس توابع هذلولی (asinh , acosh , atanh).
  • توان (^) ، لگاریتم ( log ) ، رادیکال ( √ ) ، لگاریتم طبیعی( ln ) ، ریشه سوم ( ∛ ) ، فاکتوریل ( n! ) ، قدرمطلق ( |z| ) ، آرگومان عدد مختلط ( arg )
  • عملیات درصد (%) نیز در ماشین حساب آنلاین سایت پشتیبانی میگردد. میتوانید عدد مورد نظر خود را به صورت درصد با هر عددی جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم نمایید.

30=20+50%

75=20+30+50%

16=20%×80=20%80

.2=20%

  • محاسبه اعداد مختلط با استفاده از دکمه ( I ) امکانپذیر است ( I = √-1 ) .شکل صحیح ورود اعداد موهومی در ماشین حساب به صورت a+bi میباشد که در آن a قسمت حقیقی عدد و bi قسمت موهومی میباشد.(مانند 3-4i)

ماشین حساب آنلاین باحساب از تمام عملیاتهای اعداد مختلط و موهومی نظیر جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، اندازه (قدرمطلق) ، آرگومان ( زاویه ) و توان و رادیکال مختلط و ... پشتیبانی مینماید. به عنوان نمونه داریم :

e^sin(3-2i)=-1.07985553+0.56259257i

  • جهت محاسبه قدر مطلق یک عبارت از تابع abs استفاده میشود. نماد عملگر این تابع به صورت | Z | مشخص شده و درتعریف علمی ، قدرمطلق هر عدد، مقدار مثبت آن عدد را برمیگرداند. قدرمطلق در اعداد مختلط مقدار اندازه آن عدد را نشان میدهد که در ریاضیات به آن norm گویند و در نمایش قطبی عدد مختلط به کار میرود.

abs(-1) = | -1 | = 1 ; abs(1) = | 1 | = 1 ; abs(-3+4i) = | -3+4i | = √((-3)^2+(4)^2) = 5

  • فاکتوریل (!) هرعدد طبیعی برابر است با حاصل ضرب آن عدد در تمام اعداد طبیعی کوچک تر از خودش. نحوه نمایش فاکتوریل عددی مانند n به شکل n! میباشد. همچنین، فاکتوریل صفر همیشه برابر با یک است. در این ماشین حساب آنلاین فاکتوریل برای هر عدد حقیقی مثبت نیز قابل محاسبه بوده و در محاسبه آن از تابع گاما استفاده شده است.
  • جذر هر عدد همان ریشه دوم عدد میباشد که عملیات مربوط به آن با عملگر رادیکال (√) مشخص گردیده است. این عملگر فقط بر روی اعداد مثبت عمل میکند. برای یافتن ریشه سوم از ( ∛ ) استفاده میگردد.
  • تابع مولد عدد تصادفی که با علامت اختصاری Rnd نمایش داده و با کلیک روی دکمه Rnd با احتمال یکسان یک عدد تصادفی بین صفر و یک ارائه میگردد. برای یافتن عددی تصادفی مانند C بین دو عدد A و B اینچنین عمل میکنیم:

C=(B-A)×Rnd+A

  • برای هر عملیات کسری یا رادیکالی یا مختلط امکان مشاهده جواب کسری و یا رادیکالی دقیق وجود دارد.
تماس با ما
Copyright © 2015-2024 Bahesab.ir