دقت نمایید هنگام کار با اعداد مختلط تنظیمات زاویه بر روی رادیان قرار گرفته باشد. فرم صحیح اعداد مختلط در ماشین حساب به صورت (a+bi) یا (a-bi) می باشد.

ماشین حساب مهندسی آنلاین علمی پیشرفته دارای اعداد مختلط

ماشین حساب ازآن دسته ابزارهایی است که بدلیل افزایش حجم محاسبات درزندگی روزمره بیش ازپیش به آن نیاز میشود. حال اگر شما دررشته های مهندسی (Engineering) مالی و علوم (scientific) مشغول کار و تحصیل باشید آنگاه لزوم دسترسی به یک ماشین حساب مهندسی که انواع عمیلات ساده یا پیشرفته ریاضی برای اعداد مختلط و موهومی و حقیقی و ...را محاسبه کند بیشتر احساس میکنید.

حال چنانچه اینترنت دردسترس داشته باشید میتوانید بدون نصب هیچگونه نرم افزار اضافی از ماشین حساب مهندسی آنلاین موجود درسایت برای کامپیتر ، موبایل و تبلت استفاده نمایید وبه کمک آن انواع محاسبات ساده و معمولی یا علمی و پیشرفته ازجمع و ضرب معمولی گرفته تا درصد و عدد تصادفی و لگاریتم و توان و ....را انجام دهید.

مشخصات ماشین حساب مهندسی آنلاین

با داشتن امکان ویرایش محاسبات هنگام بروز اشتباه دروارد کردن اعداد، توابع، پرانتز، درصد و ... میتوانید خطای ایجاد شده رابسیار ساده اصلاح کنید.برای اینکار کافیست درمحل ورود عملیات که باکادر سفید مشخص شده یک بار کلیک کنید تا بافعال شدن قابلیت تایپ، اصلاحات لازم رااعمال نمایید.

ذکراین نکته ضروریست که عملیات ضرب باهر دو نماد "*" و "×" قابل قبول بوده وبرای عملیات تقسیم نیز هردو علامت "/" و "÷" یکسان میباشند. گرچه ماشین حساب هوشمندبوده و بطور معمول ضرب بین توابع و پرانتز و درصد را تشخیص میدهد و نیازبه قرار دادن علامت ضرب وجود ندارد. مثلا بجای عبارت π*log(12)*(5-2)*sin(45)*2 میتوانید بنویسید πlog(12)(5-2)sin(45)2 که * علامت ضرب است.

برای ورود عملیات ریاضی هیچ محدودیتی درتعداد ارقام، تعداد عملیات و توابع وجود ندارد. دربخش اعلام نتیجه محاسبه ، تعداد ارقام قابل نمایش در ماشین حساب آنلاین به صورت پیش فرض تا 13 رقم میباشد وبرای نمایش اعداد بزرگ و کوچک ازنماد علمی اعداد استفاده میگردد.این نوع نمایش دراکثر ابزارهای محاسبه برای اعداد خیلی بزرگ خیلی کوچک) مورد استفاده قرار میگیرد ودر ادامه روش تفسیراین نوع نمایش باذکر مثال آمده است):

1.23456e+14=1.23456 × 1014=123,456,000,000,000

(عدد قبل از e ضربدر 10 به توان 14)

از نظر فنی ماشین حساب مهندسی آنلاین باانواع مرورگرها سازگار میباشد و جهت استفاده کافیست به اینترنت دسترسی داشته و آنلاین باشید تا بایکی ازمرورگرهای دردسترس تمامی محاسبات خود رابسادگی انجام دهید. همچنین ازآنجاکه بسیاری ازکاربران نسبت به ترافیک مصرفی خود دراینترنت حساس هستند لذا درطراحی صفحه ماشین حساب آنلاین (طراحی قالب، کدنویسی و...) سعی شده حداقل حجم ممکن درمقابل بالاترین کارایی لحاظ گردد.

ماشین حساب آنلاین اعداد مختلط

ماشین حساب آنلاین سایت باحساب از تمام عملیاتهای اعداد مختلط و موهومی نظیر جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، اندازه (قدرمطلق) ، آرگومان (زاویه) و مزدوج گیری پشتیبانی مینماید. باکمک این ماشین حساب اعداد مختلط میتوانید هرنوع محاسبه اعداد مختلط رابدون محدودیت و آنلاین انجام دهید. دکمه i نمایش دهنده رادیکال منفی یک (1-√) بوده و شکل صحیح ورود اعداد موهومی در ماشین حساب پیشرفته بصورت a+bi میباشدکه درآن a قسمت حقیقی و bi قسمت موهومی میباشد. دقت نماییدکه نماد i سمت راست عدد قرار گیرد تا محاسبات درست انجام شود. یک مثال ازشکل معمولی و درست ورود عدد مختلط و توابع داریم :

esin(3-2i)=e^sin(3-2i)=-1.07985553+0.56259257i

توجه داشته باشیددر ماشین حساب آنلاین برای عدد مختلط a+bi تابع (re(a+bi مقدار حقیقی و تابع (im(a+bi مقدار موهومی و تابع (arg(a+bi بانماد Z > مقدار فاز (زاویه) و تابع (abs(a+bi بانماد قدرمطلق | Z | مقدار اندازه و تابع (conj(a+bi بانماد *Z مزدوج عدد مختلط رانمایش میدهد.

توابع و عملیات علمی مهندسی ماشین حساب آنلاین

انواع متنوعی ازتوابع و عملیاتهای ریاضی و علمی در ماشین حساب آنلاین سایت وجود داردکه برای هر عدد مختلط و حقیقی و ... باتوجه به نوع تابع و عملیات مورد نظر قابل استفاده میباشند و شامل موارد زیراست.

  • توابع مثلثاتی (sin , cos , tan) و معکوس توابع مثلثاتی (asin , acos , atan). دامنه توابع معکوس مثلثاتی asin , acos میان مجموعه اعداد حقیقی اعداد بین -1 و 1 میباشد و درمجموعه اعداد مختلط محدودیتی وجود ندارد.
  • (توابع هذلولی (هایپربولیک (sinh , cosh , tanh) و معکوس توابع هذلولی (asin , acos , atan). دامنه تابع atanh درمجموعه اعداد حقیقی اعداد بین -1 و 1 میباشد.
  • توان و لگاریتم (^) که شامل توابع log , ln , x^y میباشند و دامنه تابع log , ln اعداد بزرگتر ازصفراست.
  • عملیات درصد (%) نیزدر ماشین حساب آنلاین سایت پشتیبانی میگردد. میتوانید عدد مورد نظر خود رابصورت درصد باهر عددی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم نمایید.برای مثال 1 بعلاوه 2 درصد بشکل زیر نوشته میشود:

1+2%=1.02

  • جهت محاسبه قدرمطلق یک عبارت ازتابع ()abs استفاده میشود. نماد عملگراین تابع بصورت | Z | در ماشین حساب مهندسی مشخص شده و درتعریف علمی ، قدرمطلق هر عدد، مقدار مثبت آن عددرا برمیگرداند.این عملگردر بخش دوم توابع پیشرفته قرار دارد. قدرمطلق هر عدد مختلط مقدار اندازه آن عددرا نشان میدهد و آنرا norm گویند و هنگام استفاده ازنمایش قطبی عدد مختلط کاربرد دارد.

abs(-1)=1 ; abs(1)=1 ; abs(-3+4i)=5

  • فاکتوریل (!) هرعدد طبیعی برابراست باحاصل‌ضرب آن عدد درتمام اعداد طبیعی کوچک تر ازخودش. نحوه نمایش فاکتوریل عددی مانند n بشکل !n میباشد. همچنین، فاکتوریل صفر همیشه برابر بایک است. بااین ماشین حساب مهندسی آنلاین فاکتوریل برای هر عدد حقیقی مثبت نیز قابل محاسبه بوده و جهت محاسبه آن ازتابع گاما استفاده شده است.
  • جذرهر عدد همان ریشه دوم عدد میباشدکه عملیات آن باعملگر رادیکال (√) مشخص گردیده است.این عملگر فقط بر روی اعداد مثبت عمل میکند.برای یافتن ریشه سوم از (√3) استفاده میگرددکه دربخش دوم توابع علمی - مهندسی قرار دارد.البته استفاده ازتوانهای کسری نیز روش متداول و معمولی جهت محاسبه ریشه nام هر عدد میباشد.
  • تابع مولد عدد تصادفی که باعلامت اختصاری Rnd نمایش داده میشود درقسمت اول توابع پیشرفته ماشین حساب آنلاین سایت وجود دارد و زمانیکه احتمال و عدم قطعیت مطرح باشد اعداد تصادفی مطرح میگردند. باکلیک روی دکمه Rnd با احتمال یکسان یک عدد تصادفی بین صفر و یک ارائه میگردد.برای یافتن عددی تصادفی مانند C بین دو عدد A و B اینچنین عمل میکنیم:

C=(B-A)×Rnd+A

نکته بسیار مهم که همواره باید مد نظر داشت اینست که هنگام محاسبه با ماشین حساب آنلاین به دامنه توابع مورد نظر و اولویت عملیاتهای ریاضی دقت نمایید. چراکه درصورت عدم توجه به این مسئله باپیغام خطا (Error) مواجه میشویم و یا نتیجه اشتباه بدست میآوریم. تایپ مواردی مانند lhadk pshf liknsd HKghdk نیز باپیغام خطا مواجه میشود.