باحساب
فاصله شهرهامسیریاب آنلاینمساحت و طولمختصات و ارتفاعنقشه ایران

نقشه و محاسبه مساحت زمین ، ارتفاع شهرها ، مسیریابی و تعیین فاصله

در بخش نقشه موجود در سایت "باحساب" چهار عملیات محاسباتی وجود دارد که به صورت مختصر معرفی میگردد.

1) مسیر – مسافت: با انتخاب این گزینه میتوانید عملیات مسیریابی میان هر دو نقطه نقشه را انجام دهید و فاصله مبدا و مقصد را به دست آورید. قابلیت مسیریابی و تعیین مسافت فقط به راهها و جاده های بین شهری محدود نبوده و امکان مسیریابی درون شهرهای مختلف مانند تهران و اصفهان و مشهد و ... به کمک نقشه وجود دارد. البته همزمان با تعیین مسیر مناسب، فاصله مبدا و مقصد نیز برحسب کیلومتر محاسبه میگردد.

2) ارتفاع - مختصات: در این قسمت میتوانید ارتفاع شهرهای ایران و نقاط مختلف زمین مانند ارتفاع قله کوهها و عمق اقیانوسها را به همراه طول و عرض جغرافیایی آنها به کمک نقشه به دست آورید. طول و عرض جغرافیایی در واحد درجه-اعشار و همچنین در واحد درجه- دقیقه-ثانیه، محاسبه و نمایش داده میشود. هم چنین یک لایه نقشه توپوگرافی جهت مشاهده مدل ارتفاعی زمین نیز وجود دارد که برای استفاده از آن باید لایه عوارض زمین فعال باشد و به اندازه کافی روی نقشه زوم(بزرگنمایی) کنید.

3) مساحت – محیط: با فعال کردن این گزینه و انتخاب نقاط پیرامون قطعه زمین مورد نظر روی نقشه، محیط و مساحت برحسب واحدهای مختلف اندازه گیری، محاسبه و نمایش داده میشود. زمین مورد نظر به هر شکلی که باشد(منظم یا نامنظم و قناس) مساحت و محیط آن به راحتی محاسبه خواهد شد.

4) طول – فاصله: به کمک این ابزار پس از انتخاب نقاط مورد نظر روی نقشه، فاصله و طول مسیر حاصل از اتصال نقاط محاسبه و مطابق انواع واحد های طول نمایش داده میشود. از این ابزار میتوان جهت محاسبه طول مسیر پیمایش، طول عوارض زمین، فاصله زمینی دو نقطه نقشه و ... استفاده نمود.

نقشه تهران و نقشه مشهد بهمراه نقشه ایران قابل مشاهده در لایه های مختلف هستند.