ابزارهای زمان

محاسبه سن دقیق ، آنلاین

در یک تعریف کلی، فاصله زمانی اززمان آغاز یک فرآیند تا امروز بعنوان سن فرآیند درنظر گرفته میشود. حال چنانچه آغاز فرآیند، تولد یک موجود زنده مثلا انسان باشد به این فاصله زمانی ، سن انسان گفته میشود. معمولاً سن افراد برحسب تعداد سال و ماه سپری شده از زمان تولد آنها بیان میگردد.

در بخش محاسبه سن ، مدت زمان سپری شده ازتاریخ تولد هرفرد تا اکنون بصورت دقیق و آنلاین محاسبه و اعلام میگردد. جهت استفاده ازاین ابزار پس ازوارد نمودن تاریخ تولد، باکلیک روی عبارت محاسبه ، سن دقیق برحسب واحدهای زمانی زیر نمایش داده میشود:

  • تعداد روز : بیانگر تعداد شبانه روزهای عمر و هرشبانه روز 24 ساعت.
  • سال ، ماه و روز : متداولترین نوع نمایش سن درکاربردهای روزمره میباشد و دراین مورد طول یک سال خورشیدی ملاک عمل بوده و سالهای کبیسه و ماههای 30 و 31 روزه دقیقا لحاظ گردیده است و در اندک موارد حداکثر 1 روز خطا دارد.
  • تعداد هفته و روز : معمولا درحالتیکه سن تعیین شده کمتراز یک سال باشد کاربرد دارد. مواردی مانند محاسبه سن نوزاد ویا مدت زمان سپری شده ازانعقاد یک قرارداد.

محاسبه آنلاین سن قمری (شرعی)

ازآنجاکه یک سال شمسی دارای 365 یا 366 شبانه روز و هرسال قمری دارای 354 یا 355 شبانه روز است، لذا طول هرسال شمسی حدود 11 روز ازسال قمری بیشتر میباشد و این اختلاف باعث میشود محاسبه سن دقیق افراد مطابق تقویم شمسی با سن تعیین گردیده برمبنای تقویم قمری متفاوت باشد. بنابراین در یک حالت کلی میتوان گفت همواره سن قمری از سن شمسی بیشتر خواهد بود.

در این صفحه سایت باحساب تعیین آنلاین سن قمری بادقت کافی انجام میشود، اما دراندک مواردی امکان وجود حداکثر 2 یا 3 روز خطا وجود دارد.(بدلیل ماهیت متغیر تقویم قمری)

ازجمله کاربردهای محاسبه سن قمری میتوان به تعیین زمان واجب شدن وظایف شرعی برای هرفرد مسلمان اشاره کرد. مطابق دین اسلام، سن قمری که هرمسلمان هنگام قرار گرفتن درآن محدوده سنی ، رسما نسبت به انجام وظایف دینی و اعتقادی خود مسئولیت پیدا میکند را سن تکلیف گویند.

Copyright © 2015-2018 Bahesab.ir