باحساب

مساحت

محیط

طول

فاصله

محاسبه مساحت زمین با نقشه گوگل آنلاین

محاسبه مساحت زمین و محیط آن با نقشه ازجمله روشهای ساده و مقرون بصرفه جهت اندازه گیری محیط و مساحت قطعات زمین باهر شکل و کاربری است. بدون کمک نقشه ناچاربه استفاده از جی پی اس یاانجام عملیات مترکشی و نقشه برداری زمینی جهت تعیین مساحت زمین درانواع شکلهای منظم یا نامنظم و قناس وباکاربریهای مختلف مانند کشاورزی ، مسکونی ، انبار و .... هستیم که عملیاتی پرهزینه وقت گیر میباشد. درصورتیکه بخواهیم مساحت زمین را با نقشه و بدون نیازبه جی پی اس و عملیات زمینی بدست آوریم بایدبه یک نقشه مختصات دار (Georefrence) دسترسی داشته باشیم تاباانتخاب و مشخص کردن حدود زمین مورد نظر و انجام محاسبات لازم، مساحت و محیط زمین تعیین گردند. ازآنجاکه نقشه گوگل مختصات داراست لذابستر مناسبی برای اینگونه محاسبات خواهد بود.

برای استفاده از نقشه و تصاویر ماهواره گوگل درجهت یافتن مساحت نواحی ویا قطعات زمین بصورت آنلاین و بدون نیازبه نصب نرم افزار گوگل ارث میتوانید ازمنوی "مساحت- محیط" و درهمین صفحه موجوداست استفاده نمایید. درادامه نکاتی دررابطه بااستفاده ازاین سرویس مطرح میگردد.

روش محاسبه مساحت زمین و محیط

  • ابتدا گزینه "مساحت- محیط" راانتخاب کنید.
  • نسبت به شناسایی زمین مورد نظر خود در نقشه اقدام نمایید (بهتراست برای تسریع دریافتن ناحیه مربوط ازامکان جستجو استفاده شود).
  • فعال نمودن نمای ماهواره به شما کمک میکند تا بادیدن تصویر ماهواره زمین، براحتی بتوانید محدوده آن رامشخص کنید.
  • نقاط پیرامون قطعه زمین راروی نقشه مشخص نمایید(باکلیک روی نقشه).
  • بین هر دونقطه یک نقطه میانی ایجاد میشودکه قابلیت ویرایش و جابجایی دارد.
  • نتیجه محاسبه مساحت و محیط در کادر سبز رنگ متناظر نمایش داده میشود.
  • امکان نمایش مساحت زمین برحسب هریک ازواحدهای متر مربع ، هکتار ویا کیلومتر مربع وجوددارد.
  • امکان نمایش محیط قطعه زمین برحسب هریک ازواحدهای متر، مایل ویا کیلومتر وجوددارد.

دقت اندازه گیری مساحت زمین با نقشه

خطا ازجمله مواردیست که همواره درکنار هرنوع اندازه گیری وجود دارد.لذا اندازه گیری مساحت زمین و محیط آن با نقشه چه در نرم افزار گوگل ارث و چه بصورت آنلاین همیشه باخطا همراه است.این خطا ازدو بخش ناشی میشود:

  • محدودیت بزرگنمایی نقشه:

ازآنجاکه امکان بزرگنمایی تصاویر ماهواره گوگل محدوداست، لذاانتخاب نقاط گوشه زمین (نامنظم و قناس یا منظم) بصورت دقیق انجام نمیشود و بنابراین اندازه گیری دچار درصدی ازخطا می گردد.

  • خطای درونی نقشه:

بطور کلی فرآیند تهیه هر نقشه و تصویر ماهواره برحسب دقت دستگاه اندازه گیری مورد استفاده دارای درصدی از خطاهای غیر قابل اجتناب است. ازجمله این خطاها میتوان به مواردی مانند کالیبره نبودن دوربین ماهواره، لرزشها و حرکات ناگهانی ماهواره هنگام تصویربرداری، انکسار نور درلایه مختلف جو و ... اشاره کردکه همه آنها با اعمال برخی تصحیحات اصلاح میگردد و خطا کاهش میابد ولی هرگز صفر نمی شود.

البته موارد فوق بدین معنی نیست که اندازه گیری و محاسبه مساحت با نقشه گوگل نتایجی اشتباه رادربردارد. بلکه بدین معنی است که نتایج حاصل ازاین روش تخمین بسیار مناسبی و سریع و رایگان ازحدود مساحت است.

تماس با ما
Copyright © 2015-2024 Bahesab.ir