باحساب

زمان سنج آنلاین و دقیق

کار زمان سنج آنلاین سایت اینست که یک زمان مشخص رابصورت معکوس و بادقت صدم ثانیه بشمارد. زمان سنج timer نوعی ساعت دقیق است و باآن میتوان بازه زمانی رااندازه گیری کرد. چنانچه زمان سنج یک بازه زمانی رابصورت معکوس ازیک زمان مشخص تاصفر بشمارد آنگاه آنرا زمان سنج معکوس گویند.

ساختار کار زمان سنج میتواند مکانیکی یاالکترونیکی ویاترکیبی ازهر دو باشد. روش مورد استفاده دربرنامه نویسی زمان سنج آنلاین سایت برمبنای روش الکترونیکی بوده و مبنای شمارش معکوس درآن زمان سیستمهای کامپیوتری میباشدکه دقت بالایی درمحاسبه زمان دارد.

برای کاربا زمان سنج معکوس که باعنوان تایمر معکوس مشخص شده ابتدا مدت زمان مورد نظر خودرابه دقیقه و ثانیه و صدم ثانیه درکادر مربوط وارد نموده و پس ازآن باانتخاب گزینه Start ، شمارش معکوس آغاز شده و تارسیدن به زمان صفر ادامه مییابد.

همزمان بابه انتها رسیدن شمارش معکوس و پایان زمان انتخاب شده توسط کاربر، یک زنگ هشدار کوتاه درمدت چهار ثانیه اجرامیگردد.

دقت نمایید دراین زمان سنج فقط قابلیت انتخاب دقیقه و ثانیه و صدم ثانیه وجود دارد وبرای زمانهای بیشتر و برحسب ساعت میتوانید معادل آنرابه دقیقه وارد نمایید. مثلا اگر زمان مورد نظر شما دو ساعت و بیست دقیقه میباشد ، معادل آن به دقیقه یعنی 140 دقیقه راانتخاب کنید.

لازم بذکراست درنوشتن برنامه کامپیوتر جهت محاسبه زمان، بدلیل وقفه زمانی هرحلقه ازبرنامه، دراندازه گیری واحدهای کوچک زمان خطا ایجاد شده و درکار زمانسنج اختلال ایجاد میگردد. جهت جلوگیری ازبروزاین مشکل، برنامه نویسی زمانسنج آنلاین سایت باحساب باروشی انجام شده تااین مشکل کاملا برطرف شود.