باحساب
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

واحدهای اندازه گیری سرعت

سرعت یک کمیت فیزیکی برای اجسام است.درعلم فیزیک سرعت یک جسم بانسبت تغییرات مکانی جسم به تغییرات زمانی آن مشخص میشود. سرعت یک کمیت برداری بوده و دراصطلاحات روزمره همان مقدار اسکالر آن یا اندازه این کمیت مورد نظر میباشد. واحد اندازه گیری سرعت ازدو کمیت فیزیکی واحد طول و واحد زمان تشکیل شده است.بنابراین اگر واحد طول و همچنین واحد زمان باانواع متفاوت بکار رود واحدهای مختلف سرعت پدید می آید.برای تبدیل واحد سرعت میتوان ازروابط تبدیل واحد طول و تبدیل واحد زمان استفاده نمود. واحد اندازه گیری سرعت درسیستم SI متر بر ثانیه میباشد. واحدهای دیگری نیزبرای اندازه گیری سرعت وجود دارند که ازمیان آنها میتوان به کیلومتر بر ساعت، مایل بر ساعت، فوت بر ثانیه، گره، ماخ و ... اشاره نمود.

واحد کیلومتر بر ساعت (Km/h)

کیلومتر بر ساعت (Km/h) یکی ازرایج ترین واحدهای اندازه گیری سرعت میباشد.دراین واحد سرعت، واحد طول به کیلومتر و واحد زمان برحسب ساعت بیان شده است.هر کیلومتر 1000 متر و هر ساعت 3600 ثانیه میباشدو درنتیجه برای تبدیل این واحد به متر بر ثانیه، مقدار سرعت برحسب کیلومتر برساعت بر عدد 3.6 تقسیم میشود. درنتیجه ضریب تبدیل واحد سرعت بین متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت عدد 3.6 است.

واحد مایل بر ساعت (Mi/h)

مایل بر ساعت (Mi/h) یکی دیگر از واحدهای سنجش سرعت است.این واحد سرعت بیشتر درکشورهای انگلیس و آمریکا رایج میباشد.همانگونه که ازنام این واحد سرعت بر می آید درآن واحد طول به مایل و یکای زمان با واحد ساعت بیان شده است. هر یک مایل 1606.34 متر میباشد.هر ساعت 3600 ثانیه است.برای تبدیل واحد سرعت از مایل بر ساعت به متر بر ثانیه مقدار سرعت برحسب واحد مایل بر ساعت به عدد 2.237 تقسیم میشود.برای تبدیل مایل بر ساعت به کیلو متر بر ساعت کافیست مقدار سرعت به مایل بر ساعت درعدد 1.609 ضرب شود.

واحد ماخ (Mach)

ماخ (Mach) یک واحد سنجش سرعت های فراصوتی میباشدوبه افتخار فیزیکدان آلمانی ارنست ماخ این نام درفیزیک نهادینه شده است. ماخ با واحدهای دیگر اندازه گیری سرعت متفاوت است. ماخ یک کمیت بدون بعداست.درفیزیک نسبت سرعت یک جسم درسیال با سرعت صوت درهمان جسم راعدد ماخ میگویند. سرعت صوت درهوا تقریبا 340 متر بر ثانیه است. اگر جسمی درهوابا سرعتی بیشتراز سرعت صوت حرکت کند این سرعت رابا عدد ماخ بیان میکنند. مثلا جنگنده ای که با سرعتی دو برابر سرعت صوت حرکت میکند سرعتی معادل دو ماخ دارد.

برای تبدیل واحد سرعت از متر بر ثانیه به ماخ مقدار سرعت جسم درهوا برمقدار سرعت صوت درهوا تقسیم میشود و عدد حاصله سرعت جسم برحسب ماخ است.دقت شود که هر دو سرعت باید واحدهای مشابه داشته باشند. در تبدیل واحد آنلاین سایت برای سیال هوا و دمای استاندارد که سرعت صوت در آن 340 متر بر ثانیه است، ماخ به سایر واحدهای سرعت تبدیل میگردد.

گره دریایی (knot)

گره (knot) یکی از واحدهای اندازه گیری سرعت است و به گره دریایی شهرت دارد و مقدار آن برابراست با مایل دریایی بر ساعت. هر مایل دریایی برابر 1852 متر میباشد.درنتیجه واحد سرعت گره دریایی برابر 1852 متر بر ساعت میباشد.برای تبدیل واحد سرعت برحسب گره دریایی به واحد سرعت برحسب متر بر ثانیه ازضریب 1.943 استفاده میشود. باتقسیم مقدار سرعت به گره دریایی بر عدد 1.943 مقدار سرعت به متر بر ثانیه بدست می آید.

برای سرعت علاوه بر واحدهای فوق واحدهای دیگری نیز مانند فوت بر ثانیه، سانتیمتر بر ثانیه، اینچ بر ثانیه و ... وجود دارند که کمتر مرسوم بوده و همه آنها رادربخش تبدیل واحد میتوانید آنلاین تبدیل نمایید.