باحساب
×
کمیت
مقدار
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

واحدهای اندازه گیری طول

به فاصله میان دو نقطه طول گفته میشود وبرای اندازه گیری طول از واحدها و ابزارهای مختلفی استفاده میگردد

باتوجه به ضعف ارتباطات درگذشته و اینکه تمدنهای مختلف ارتباط چندانی باهم نداشتند، لذاهریک ازآنهابرای اندازه گیری طول، واحدهای مختلفی را درنظر بگیرند.این مسئله باعث شد تا باوجود گسترش علم و فناوری درسالهای بعد و تعیین واحد طول استاندارد، همچنان واحدهای مختلف طول مورد استفاده قرار گیرند.

برای تبدیل هریک از واحدهای طول میتوانید ازبخش تبدیل واحد آنلاین سایت استفاده نمایید. درادامه معرفی پر کاربردترین واحدهای اندازه گیری طول می آید.

واحد طول دستگاه متریک

متر تنها واحد اندازه گیری طول دردستگاه متریک (SI) میباشد. یک متر برابراست بامسافتی که نور درکسری ازثانیه (یک تقسیم بر 299792458 ثانیه) میپیماید. واحدهای اندازه گیری طول برحسب متر و باضرایب یونانی نیز وجود داردکه مهم ترین آنها عبارتنداز:

سانتیمتر (cm) : هر سانتیمتر برابریک صدم متر است.به عبارت دیگریک متر معادل 100 سانتیمتر میباشد.

میلیمتر (mm) : هر متر 1000 میلیمتر است.هر میلیمتر برابریک دهم سانتیمتر میباشد.

کیلومتر (km) : یک کیلومتر برابر هزار متر بوده وبرای مسافتهای طولانی بکار میرود.

میکرومتر (µm) :در اندازه گیری های دقیق ازاین واحد اندزه گیری طول استفاده میشود. میکرومتر را میکرون نیز میگویند و برابر است بایک هزارم میلیمتر و یا یک میلیونیم متر.

نانومتر (nm) : این واحد در اندازه های بسیار کوچک و درابعاد مولکولی مطرح میگردد. هریک متر معادل یک میلیارد نانومتر است.یک متر برابر با 10 به توان 9 نانومتر است.

واحدهای طول انگلیسی

واحدهای طول پر کاربرددر سیستم واحدهای انگلیسی عبارتند از اینچ(Inch)، فوت(foot)، یارد(yard) و مایل(mile).

اینچ(Inch): برابراست بافاصله سر انگشت شصت دست تا مفصل آن.هر اینچ 2.54 سانتیمتر بوده وبرای تبدیل اینچ به سانتیمتر بکار میرود.

فوت(foot): هر فوت 12اینچ و یا 30.48 سانتیمتر بوده و نماد آن ft میباشد.برای تبدیل فوت به متر، مقدار برحسب فوت رادر 0.3048 ضرب مینماییم.هر متر 3.2808 فوت میباشد.

یارد(yard): واحدی با طول 36 اینچ وهر یارد 3 فوت و یا معادل 0.9144 متر میباشد.

مایل(mile): این واحد بیشتر درآمریکا و انگلستان بکار میرود وهر مایل برابر با 5280 فوت و یا 1760 یارد است.هر مایل معادل 1609 کیلو متر درنظرگرفته میشود.

واحدهای اندازه گیری طول ایران

ازجمله واحدهای پر کاربرد طول که درایران قدیم رواج داشته و اکنون هم دربرخی موارد بکار میرود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

وجب :هر وجب برابربا فاصله انگشت شصت و انگشت کوچک دردستی که کاملا باز باشداست(تقریبا 22.5 سانتی متر).

ذرع: فاصله دو سر انگشت میانی انسان در دو دست وقتی بطور کامل ازدو طرف بدن باز و کشیده باشند.برای تبدیل ذرع به متر آمده وهر ذرع 1.04 متر است.

البته واحد ذرع شرعی نیز وجود داردکه برابر دو وجب یا معادل 45 سانتیمتر میباشد.

فرسخ(فرسنگ): از واحدهای طول رایج در گذشته که در اندازه گیری فاصله های طولانی مانند فاصله شهرها استفاده میشد. فرسنگ یا فرسخ بردو نوع است. یکی فرسخ متدوال که هر فرسخ متدوال 6240 متر(6.240 کیلومتر) و معادل 6000 ذرع است و دیگری فرسخ شرعی که هر فرسخ شرعی 5400 متر(5.4 کیلومتر) و معادل 5160 ذرع است. لازم بذکراست که مسافت شرعی دراحکام دینی 8 فرسخ (بطور تقریبی 43 کیلومتر)است.

گز: یکی از واحدهای رایج طول درزمانهای گذشته ایران بودکه مقدار یکسانی نداشت و ازشهری به شهر دیگر ممکن بود متفاوت باشد.هریک گز نزدیک به یک متر میباشد. برخی منابع 95 سانتیمتر و برخی 104 سانتیمتر رابرای آن درنظر گرفته اند.