باحساب

تبدیل اینچ به سانتی متر - هر اینچ چند سانتی متر

اینچ (inch)
تبدیل

هر 1 اینچ مساوی با 2.52 سانتی متر است


فرمول تبدیل :

سانتیمتر = مقدار اینچ × 2.52


برای تبدیل سایر واحدهای طول به یکدیگر به لینک تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب مراجعه نمایید.