باحساب
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

واحدهای اندازه گیری توان

توان درفیزیک معیاری برای اندازه گیری میزان کار انجام شده توسط سیستم درزمانی مشخص است. توان طبق تعریف مقدار کار انجام شده توسط سیستم در واحد زمان میباشد. واحد اندازه گیری توان برحسب واحد انرژی و واحد زمان تعریف می شود و واحد توان در سیستم SI ژول برثانیه یا وات میباشد. واحدهای دیگری برای سنجش توان وجود دارد که میتوان واحدهای کالری برثانیه ، واحد btu برثانیه، اسب بخار و ... را نام برد. جهت تبدیل واحد های توان به یکدیگر میتوانید از منوی بالا استفاده نمایید.

وات

وات، واحد توان در سیستم SI میباشد. طبق تعریف به میزان انرژی مصرفی توسط سیستم برحسب ژول در واحد زمان وات میگویند.این واحد توان به افتخار مهندس انگلیسی جیمز وات (مخترع موتور بخار) درقرن هجدهم نام گذاری شده است. درکنار واحد وات واحد کیلو وات نیز کاربرد زیادی دارد و هر کیلووات معادل 1000 وات است.

اسب بخار

اسب بخار یکی دیگر از واحدهای اندازه گیری توان میباشد و متعلق به سیستمSi نیست.این واحد توان درقرن هجدهم میلادی توسط جیمز وات نام گذاری شده و علت این نام گذاری مقایسه توان خروجی موتور بخار و اسب های کاری درقرن هجدهم بوده است.مقدار اسب بخار برطبق تعاریف مختلف متفاوت و مقدار هر اسب بخار از 735 تا 746 وات متغییراست.

کالری برثانیه

ازجمله واحدهای اندازه گیری توان کالری برثانیه است.در محاسبه این واحد توان انرژی برحسب کالری بیان میشود و زمان برحسب ثانیه محاسبه میگردد. درنتیجه واحد توان کالری برثانیه خواهد بود. هر کالری برثانیه معادل 4.184 وات است.

Btu برثانیه

این واحد سنجش توان در سیستم انگلیسی رایج است.دراین واحد توان انرژی برحسب واحد گرمایی انگلیسی بیان میشود و زمان باواحد ثانیه درنظر گرفته میشود. درنتیجه واحد توان مورد نظر براساس btu برثانیه لحاظ میگردد. واحد توان btu بر ثانیه برابر با 0.29307222 وات است.