باحساب
×
کمیت
مقدار
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

واحدهای اندازه گیری انرژی

طبق تعاریف علمی انرژی توانایی انجام کاراست. اما درحالت کلی انرژی به دو نوع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل تقسیم میشود و واحدهای اندازه گیری انرژی مختلفی وجود دارد که درجای خود بکار میروند. جهت تبدیل واحد انرژی آنلاین میتوانید ازبخش مربوطه دربالا استفاده نمایید. درادامه انواع واحدهای انرژی بهمراه ضریب تبدیل آنها به یکدیگر آمده است.

ژول (j)

یکی از واحدهای اندازه گیری انرژی که به افتخار جیمزبرس کات ژول فیزیکدان انگلیسی، ژول (j) نامیده میشود و بنا بر تعاریف علمی یک ژول مساوی کار لازم برای جابجا کردن یک جسم بانیروی 1 نیوتون و مسافت 1 متراست. ژول یکای اصلی انرژی درسیستم بین المللی واحدها SI میباشد. واحد نیرو دراین حالت نیوتن درنظر گرفته میشود.

کالری (calorie)

کالری واحد انرژی مورد استفاده درصنایع غذایی است ویک کالری مساوی مقدار انرژی حرارتی لازم برای بالا بردن درجه حرارت یک گرم آب به میزان یک درجه سانتیگراد است. کالری انواع مختلفی دارد و برای مثال کالری مورد استفاده درترموشیمی برابربا 4.184 ژول است.اما کالری مورد استفاده درسیستم بین المللی معادل 4.1868 ژول میباشد و در مبدل واحد سایت ازعدد 4.184 استفاده شده است.درصنایع غذایی کالری با واحدهای اندازه گیری بزرگتری بکار میرود مانند کیلوکالری وبا C نمایش داده میشود.

کیلووات ساعت (Kwh)

کیلووات ساعت (Kwh) ازجمله واحدهای انرژی است که بطور گسترده درمباحث و صنایع برق بکار میرود. کیلووات ساعت (kwh) برابربامقدار انرژی مصرف شده یک دستگاه باتوان 1000 وات است که درمدت یک ساعت کار میکند.هر کیلووات ساعت معادل 3600 ژول و هر وات ساعت 3.6 ژول میباشد.

الکترون ولت (eV)

ازآنجا که در ابعاد اتم و مولکول میزان انرژی بسیار ناچیزاست لذا نیازبه واحد انرژی بامقیاس کوچک درهنگام مطالعه رفتار اتمها احساس میشود.از اینرو الکترون ولت (eV) بعنوان واحد اندازه گیری انرژی در فیزیک و شیمی اتمی بکار میرود. گرچه الکترون ولت (eV) واحد رسمی و ثبت شده اندازه گیری انرژی در سیستم SI نیست اما در جهان رایج بوده و مورد استفاده قرار میگیرد.یک الکترون ولت معادل مقدار انرژی یک الکترون تحت ولتاژیک ولت است.هر الکترون ولت معادل 1.60217653e−19 ژول میباشد.

ارگ (Erg)

ازجمله واحدهای اندازه گیری انرژی میتوان به ارگ (Erg) اشاره نمود. نام این واحد ازیک کلمه یونانی بمعنی کار یا وظیفه گرفته شده است.ارگ از واحدهای انرژی درسیستم CGS میباشد وبرابراست باکار انجام شده توسط نیروی یک دین (dyn) درجابجایی به اندازه 1 سانتیمتر. هر ارگ (Erg) معادل 10e−7 ژول است.

فوت پوند (Foot-Pound)

واحد اندازه گیری انرژی در سیستم آمریکایی و امپراطوری فوت پوند (Foot-Pound) بوده و بانماد lbf یا ft.lbf نمایش داده میشود.یک فوت پوند (Foot-Pound) معادل است باکار انجام شده درجابجایی به اندازه 1 فوت (ft) وبا نیروی یک پوند-نیرو (lbf) و هر فوت پوند برابراست با 1.355817 ژول.

واحد انگلیسی حرارت (British thermal unit)

واحد انگلیسی حرارت بانماد BTU نمایش داده میشود. این واحد اندازه گیری برابراست بامقدار انرژی لازم جهت افزایش دمای 1 پوند آب به میزان 1 درجه فارنهایت. درحال حاضر واحد انگلیسی حرارت کاربرد کمی داشته و واحد ژول جایگزین آن گردیده و هر BTU برابراست با 1055 ژول.

البته ترکیب واحدهای فوق باپیشوندهای SI مانند کیلو، مگا، گیگا، میلی و ... نیز کاربرد فراوان دارد و باتوجه به این پیشوندها میتوان مقادیر هریک از واحدهای انرژی را مشخص نمود. باتوجه به مقادیر فوق برای هر واحد و ضرایب تبدیل آنها میتوان هریک از واحدهای اندازه گیری انرژی رابه دیگری تبدیل نمود.