باحساب
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

واحدهای اندازه گیری نیرو

نیرو درفیزیک کمیتی برداری است. درواقع نیرو نوعی بر هم کنش باجسم میباشدکه باعث تغییر سرعت جسم و درنتیجه شتاب گرفتن جسم میشود. نیرو دارای واحدهای مختلفی برای سنجش میباشد و نیوتن، دین، پوندال، گرم نیرو، کیلو گرم نیرو و ... ازجمله واحدهای اندازه گیری نیرو هستند که درسیستمهای مختلف اندازه گیری بکار میروند. ضرایب تبدیل واحد نیرو بهمراه تعریف مختصری از آنها درادامه مطلب آمده است.

نیوتن (Newton)

نیوتن رایج ترین واحد نیرو بوده و واحد اندازه گیری نیرو در سیستم SI میباشد. هنگامی که نیروی 1 نیوتن به جسمی باجرم 1 کیلوگرم وارد میشود جسم باشتابی برابریک متر بر مجذور ثانیه حرکت میکند.

کیلوگرم نیرو (kilogram-force)

کیلوگرم نیرو یکی دیگراز واحدهای اندازه گیری نیرو میباشدکه در سیستم SI نمیباشد. هنگامی که جسمی باجرم 1 کیلوگرم درمیدان گرانشی زمین قرار میگیرد نیروی وارد بر آن 1 کیلوگرم نیرو خواهد بود.این جسم درمیدان گرانسی زمین شتابی برابر با 9.80665 متر بر مجذور ثانیه خواهد داشت درنتیجه هر کیلوگرم نیرو برابربا 9.80665 نیوتن میباشد. البته واحد دیگری بنام گرم نیرو (gram-force) نیز وجود داردکه درآن واحد وزن گرم بوده و مقدار آن یکهزارم واحد کیلوگرم نیرو است.

دین (dyne)

دین (dyne) یک واحد اندازه گیری نیرو دردستگاه CGS است.یک دین (dyne)، نیروی مورد نیاز برای شتاب دار کردن یک جسم یک گرمی به اندازه یک سانتیمتر بر مجذور ثانیه است.هر دین با 100000 نیوتن برابراست.

پوند نیرو (pound-force)

پوند نیرو (pound-force)دردستگاه انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و این واحد برابربا نیروی وارد بر جسمی با جرم یک پوند درمیدان گرانشی زمین است.هر پوند نیرو برابراست با 4.448221619 نیوتن.

پوندال (poundal)

طبق تعریف واحد پوندال (poundal) برابربا نیروی لازم برای شتاب دار کردن جسمی به جرم 1 پوند به اندازه یک فوت بر مجذور ثانیه میباشد. با تبدیل فوت به متر و پوند به کیلو گرم این واحد اندازه گیری نیرو به نیوتن تبدیل میشود.هر پوندال نیرو با 0.138254954 نیوتن معادل است.