باحساب

فرمول محاسبه مساحت ، محیط و حجم اشکال هندسی

دریک تقسیم بندی کلی، اشکال هندسی در دو گروه اشکال دو بعدی و سه بعدی قرار میگیرند. بامعلوم بودن اندازه برخی اجزای هرشکل و بکمک فرمول ها و روابط دقیق ریاضی ، میتوان مساحت ، محیط و حجم اشکال هندسی را محاسبه نمود.

جهت مشاهده فرمول و محاسبه آنلاین مساحت و محیط و حجم اشکال هندسی ، ابتدا شکل مورد نظر راانتخاب نموده و سپس براساس معلومات مسئله روش محاسبه راانتخاب نمایید. دراین حالت علاوه بر امکان مشاهده فرمول ها و روابط ریاضی ، امکان محاسبه آنلاین مساحت ، محیط و حجم شکل هندسی مورد نظر مطابق روش انتخاب شده و برحسب واحدهای مختلف ( حتی بصورت پارامتری ) وجود خواهد داشت.

شکل های هندسی قابل انتخاب عبارتنداز: ذوزنقه ، مثلث مختلف الاضلاع ، مثلث قائم الزاویه ، مثلث متساوی الاضلاع ، مثلث متساوی الساقین ، دایره ، لوزی ، مستطیل ، مربع ، متوازی الاضلاع ، بیضی ، چند ضلعی های منتظم ، کره ، استوانه ، مکعب ، هرم ، منشور ، مخروط کامل و ناقص و ... .

مساحت و محیط دایره، مثلث، ذوزنقه، لوزی و ...

مساحت ، کمیتی است نمایانگر اندازه و بزرگی یک سطح که میان مجموعه ای از خطوط یا مرزها قرار دارد. بعبارت دیگر، تمام سطح یا کف هر شکل هندسی را مساحت آن شکل گویند و واحد اندازه گیری مساحت درسیستم بین المللی یکاها (SI) متر مربع (m²) میباشد. یک متر مربع معادل مساحت مربعی با ضلعی به اندازه یک متر درنظر گرفته میشود.

محیط یا پیرامون یک شکل هندسی به خط و مسیری بسته گفته میشود که سطح آن شکل رادرمیان میگیرد. اندازه محیط هر شکل هندسی برابراست با مسافتی که ازیک نقطه روی مرز بیرونی شکل ودر یک جهت می پیماییم تا دوباره به همان نقطه بازگردیم.

ازجمله شکلهای مهم درهندسه مسطحه که محاسبه محیط و مساحت آنها فرمول مشخص و کاربردهای گسترده دارد میتوان ذوزنقه ، مثلث ، دایره ، لوزی ، مستطیل ، مربع ، متوازی الاضلاع ، بیضی ، چند ضلعی های منتظم را مورد اشاره قرار داد.

مساحت و حجم استوانه، کره، مکعب، مخروط، هرم و ...

بخشی ازفضای سه بعدی که با یک مرز مشخص محدود گردیده است، حجم نامیده میشود. درحقیقت حجم یک شکل هندسی مقدار فضای اشغال شده توسط آن شکل میباشد. واحد اندازه گیری حجم درسیستم بین المللی یکاها (SI) متر مکعب (m³) بوده و یک متر مکعب معادل حجم مکعبی با ضلع یک متر است.

در هر شکل فضایی مانند کره ، استوانه ، مکعب ، هرم ، منشور ، مخروط کامل و ناقص و ... علاوه بر حجم ، فاکتور دیگری مطرح است بانام مساحت جانبی و مساحت کل. درهرمورد و متناسب با شکل انتخاب شده فرمول های مربوط به محاسبه حجم و مساحت جانبی و مساحت کل اشکال فضایی نمایش داده میشوند.