حل آنلاین معادله درجه 2 و محاسبه دو ریشه حقیقی و مختلط

دراین قسمت ازسایت امکان حل آنلاین معادله درجه 2 و یافتن دو ریشه حقیقی و موهومی (مختلط) آن وجود دارد.برای بدست آوردن ریشه های معادله درجه دوم کافیست ضریب هر جمله(بادرنظر گرفتن علامت مثبت یامنفی) رادر کادر مربوطه وارد نمایید تا پس ازفشردن دکمه محاسبه جواب معادله تعیین گردد. ذکراین نکته ضروی است که همواره ضریب جمله اول در معادله(جمله باتوان 2) باید مخالف صفر باشد.

بطور کلی هر معادله درجه 2 دارای دو ریشه میباشدکه برحسب ضرایب معادله میتوانند حقیقی یا موهومی باشند. درصورتیکه همه ضرایب معادله درجه دوم حقیقی باشند آنگاه معادله یادارای دو ریشه حقیقی و یادارای دو ریشه موهومی مزدوج میباشد.

روش حل معادله درجه 2 باضرایب حقیقی

یک معادلات درجه 2 را درفرم نمایش کلی بصورت زیر می نویسند(a مخالف صفر):

ax2+bx+c=0

برای حل این دسته از معادلات روشهای مختلفی وجود داردکه ازجمله آنها میتوان به روشهای تجزیه کردن، مربع کامل، روش نیوتن، رسم نمودار و بسیاری روشهای دیگر اشاره کرد وبرای مطالعه بیشتر میتوانید روش حاکم بر حل مسئله را درویکیپدیا باعنوان Quadratic Equation بررسی نمایید.

دراین قسمت ازسایت جهت حل آنلاین معادله درجه 2 ازروش تشکیل دلتا برای معادله استفاده شده که مبتنی بررادیکال بوده و ازروشهای دقیق حل معادله برای یافتن دو ریشه و جواب های حقیقی و مختلط میباشد.

علاوه بر معادله چند جمله ای درجه 2، حل معادله درجه 3 و حل معادله درجه 4 نیز باروشهای جبری میسر است. امابرای درجات بالاتر این روشها دیگر کارساز نیستند.

دقت محاسبه دو ریشه معادله

ازآنجاکه محاسبه آنلاین ریشه های معادله درجه 2 دراین سایت ازطریق تشکیل دلتا برای معادله میباشد واین راه حل، یک روش تحلیلی میباشد و جواب ها را برحسب کسر و رادیکال ارائه میکند لذا باتوجه به اینکه درسیستمهای رایانه ای نمایش پاسخ به صورت ترکیبی ازرادیکال و کسر مشکل است لذا حاصل رادیکالها و کسرها تا سه رقم اعشار محاسبه و نمایش داده میشود ولی امکان افزایش دقت و تعیین تعداد ارقام اعشار تا حداکثر 16 رقم توسط کاربر وجود دارد.