باحساب
`x+`
`y=`
`x+`
`y=`
محاسبه

حل دستگاه دو معادله دو مجهول آنلاین

درسایت باحساب میتوانید یک دستگاه دو معادله دو مجهول خطی را بصورت آنلاین حل کنید و جواب های آن رابدست آورید. دقت داشته باشید که ضرایب مجهولات میتوانند اعداد حقیقی یامختلط باشند.

شکل عمومی نمایش معادلات دو مجهولی خطی بشکل زیر میباشد:

ax+by=m

cx+dy=n

دراین معادله x و y نماینده 2 مجهول مسئله و a , b , c , d , m , n معلومات آن میباشند. معادل هندسی هر سطر از معادلات فوق یک خط میباشد و بنابراین جواب یک دستگاه دو معادله دو مجهول مختصات نقطه تلاقی دو خط درصفحه خواهد بود. برای حل این دسته از معادلات روشهای مختلفی وجود دارد که ازمیان آنها میتوان به روش کرامر، ماتریس معکوس، حذف متغیر، رسم نمودار اشاره نمود.

بخش حل آنلاین دو معادله دو مجهولی باروش محاسبه معکوس ماتریس ضرایب مجهول برنامه نویسی شده است. برای حل معادله مورد نظر خود ابتدا باید معلومات مسئله را درجای خالی مرتبط قرار دهید. پس ازآن بافشردن دکمه محاسبه پاسخهای متناظر هریک از 2 مجهول x و y مشخص میگردد. درحالت پیش فرض دقت محاسبه جواب تا سه رقم اعشار میباشد. البته امکان تعیین تعداد ارقام اعشاری جواب های معادله فراهم گردیده و شما میتوانید برحسب نیاز خود تعداد ارقام اعشار جواب راحداکثر تا 16 رقم مشخص نمایید.

لازم بذکر است اگر یک دستگاه دو معادله دو مجهولی جوابی نداشته باشد و یا بیشمار جواب داشته باشد آنگاه دترمینان ماتریس ضرایب صفر بوده و لذا دراین حالت جوابی اعلام نمیشود. درمواردی ازاین دست میتوانید ازنکات زیر برای حل دستگاه 2 معادله 2 مجهول استفاده نمایید:

  • چنانچه نسبت ضرایب x با نسبت ضرایب y برابرنباشد آنگاه معادله دارای یک جواب است. حالت دو خط متقاطع درهندسه.
  • اگر نسبت ضرایب x بانسبت ضرایب y برابرباشد ولی بانسبت اعدادسمت راست تساوی برابرنباشد آنگاه معادله جواب ندارد. دراین حالت دو خط موازی هستند و نقطه بر خوردی ندارند.
  • اگر نسبت ضرایب x بانسبت ضرایب y و بانسبت اعدادسمت راست تساوی برابرباشد آنگاه معادله بی شمارجواب دارد.درچنین حالتی دو خط منطبق بر هم هستند و بیشمار نقطه برخورد دارند.