حل آنلاین معادله درجه 1

معادله درجه 1 یا معادله درجه اول با ضرایب حقیقی ساده ترین معادله در ریاضیات میباشد. چراکه برای حل آن فقط به عملیات های مقدماتی ریاضی نیازمندیم. این معادله داری یک ریشه بوده و درصورتیکه همه اعداد و ضرایب معادله حقیقی باشند آنگاه جواب نیز درمجموعه اعداد حقیقی تعیین خواهد شد.

یک معادلات درجه 1 را درفرم نمایش کلی بشکل زیر مینویسند(a مخالف صفر):

ax+b=0

پاسخ چنین معادله ای برابراست بامنفی b تقسیم بر a. درضمن میتوانید باوارد کردن اعداد درجای خالی متناظر نسبت به حل آنلاین معادله اقدام نمایید. تعداد ارقام اعشاری پاسخ معادله توسط کاربر قابل تنظیم بوده و حداکثر تعدادارقام اعشارکه برای جواب معادله درجه اول قابل نمایش است 16 رقم میباشد.