باحساب
`x+`
`=`
محاسبه

حل آنلاین معادله درجه 1

معادله درجه 1 یا معادله درجه اول با ضرایب حقیقی ساده ترین معادله در ریاضیات میباشد. چراکه برای حل آن فقط به عملیات های مقدماتی ریاضی نیازمندیم. این معادله داری یک ریشه بوده و درصورتیکه همه اعداد و ضرایب معادله حقیقی باشند آنگاه جواب نیز درمجموعه اعداد حقیقی تعیین خواهد شد.

یک معادلات درجه 1 را درفرم نمایش کلی بشکل زیر مینویسند(a مخالف صفر):

ax+b=0

پاسخ چنین معادله ای برابراست بامنفی b تقسیم بر a. درضمن میتوانید باوارد کردن اعداد درجای خالی متناظر نسبت به حل آنلاین معادله در سایت باحساب اقدام نمایید. تعداد ارقام اعشاری پاسخ معادله توسط کاربر قابل تنظیم بوده و حداکثر تعدادارقام اعشارکه برای جواب معادله درجه اول قابل نمایش است 16 رقم میباشد.