باحساب

دانلود جدول تبدیل واحدها و مقیاسهای اندازه گیری

برای تبدیل واحد اندازه گیری از یک سیستم اندازه گیری به سیستم دیگر لازم است ضرایب تبدیل واحدها را بدانیم تابا اعمال اینگونه ضرایب عملیات تبدیل واحد انجام گیرد. این ضرایب را در جدول هایی که به جدول تبدیل واحدها معروف هستند ثبت میکنند تادر موقع لزوم از آنها استفاده شود.در این جدول ها تعداد زیادی واحدها و مقیاسهای مختلف و ضرایب تبدیل برای کمیتهای مختلفی مانند دما و حرارت، فشار، طول، وزن، نیرو، انرژی، توان، چگالی و ...در سیستمهای مختلف اندازه گیری وجود دارد. چنانچه نیازبه دانلود فایل pdf اینگونه جداول دارید میتوانید با توجه به نیاز خود هر یک از فایلهای pdf زیر را دانلود نمایید.

1- دانلود جدول خلاصه و یک صفحه ای تبدیل واحدهای متریک و انگلیسی به یکدیگر (pdf)

2- دانلود جدول تبدیل واحدهای مختلف بهمراه دیمانسیون کمیتهای اندازه گیری (pdf)

3 - دانلود ضرایب و جدول های تبدیل واحدها و مقیاسها، چاپ سوم نشریه شماره 98 سازمان برنامه و بودجه (pdf)