باحساب

تبدیل متر به فوت

متر (m)
تبدیل

هر 1 متر مساوی با 3.2808399 فوت است


فرمول تبدیل :

فوت = مقدار متر × 3.2808399


برای تبدیل سایر واحدها به لینک تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب مراجعه نمایید.