باحساب

تبدیل پوند به کیلوگرم آنلاین

پوند (lb)
تبدیل

هر 1 پوند مساوی با 0.4536 کیلوگرم است


فرمول تبدیل :

کیلوگرم = مقدار پوند × 0.4536


برای تبدیل سایر واحدها به لینک تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب مراجعه نمایید.