باحساب

تبدیل کیلوگرم به پوند - هر کیلوگرم چند پوند

کیلوگرم (kg)
تبدیل

هر 1 کیلوگرم (kg) مساوی با 2.2046 پوند (lb) است


فرمول تبدیل :

پوند = مقدار کیلوگرم × 2.2046


برای تبدیل سایر واحدها به لینک تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب مراجعه نمایید.