باحساب

تبدیل فوت به متر - هر فوت چند متر

فوت (foot)
تبدیل

هر 1 فوت مساوی با 0.3048 متر است


فرمول تبدیل :

متر = مقدار فوت × 0.3048


برای تبدیل سایر واحدهای طول به یکدیگر به لینک تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب مراجعه نمایید.