باحساب

تبدیل فوت به سانتی متر - هر فوت چند سانتی متر

فوت (foot)
تبدیل

هر 1 فوت مساوی با 30.48 سانتی متر است


فرمول تبدیل :

سانتیمتر = مقدار فوت × 30.48


برای تبدیل سایر واحدهای طول به یکدیگر به لینک تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب مراجعه نمایید.