باحساب

تبدیل سانتی متر به فوت

سانتیمتر (cm)
تبدیل

هر 1 سانتی متر مساوی با 0.0328084 فوت است


فرمول تبدیل :

فوت = مقدار سانتیمتر × 0.0328084


برای تبدیل سایر واحدها به لینک تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب مراجعه نمایید.