باحساب

تبدیل سانتی متر به اینچ

سانتیمتر (cm)
تبدیل

هر 1 سانتی متر مساوی با 0.3937 اینچ است


فرمول تبدیل :

اینچ = مقدار سانتیمتر × 0.3937


برای تبدیل سایر واحدها به لینک تبدیل واحد آنلاین سایت باحساب مراجعه نمایید.