ابزارهای زمان تاریخ و ساعت تقویم ایران تبدیل تاریخ محاسبه سن
اذان صبح:
طلوع آفتاب:
اذان ظهر:
غروب آفتاب:
اذان مغرب:
نیمه شب:
❮ روز قبل
روز بعد ❯
بازگشت به امروز
#
اپلیکیشن ساعت و تقویم
بهینه برای کاربران اندروید

زمان طلوع و غروب آفتاب تهران و شهرهای ایران

روشنایی و نور خورشید را آفتاب گویند. زمان طلوع و غروب آفتاب بعنوان زمان آغاز و پایان روز هر منطقه، روی اقلیم و شرایط زندگی درآن ناحیه تاثیرگذار است. همچنین محاسبه دقیق زمان طلوع آفتاب و غروب آن و چگونگی حرکت خورشید در آسمان درموارد مختلفی مانند تعیین وقت اذان صبح ظهر مغرب و اوقات شرعی ، اندازه گیریها و مشاهدات نجومی و ... کاربرد دارد.

درسایت باحساب علاوه بر نمایش زمان طلوع و غروب آفتاب ، ساعات شرعی امروز و فردا به افق هر شهر براساس دستورالعمل دانشگاه تهران (نهاد رسمی تعیین اوقات شرعی در ایران) نمایش داده میشود.

علت پدیده طلوع و غروب خورشید

خورشید ستاره ای درمرکز منظومه شمسی و منشاء اصلی نور ، انرژی و زندگی برروی کره زمین میباشد. زمین ضمن حرکت انتقالی در مدار خود پیرامون خورشید ، با سرعتی حدود 1600 کیلومتر درساعت پیرامون خود میچرخد. موقعیت زمین درفضای منظومه خورشیدی سبب میشود درساعاتی ازشبانه روز، نور خورشید (آفتاب) به نیمی از کره زمین نرسد (شب) ودر نیمه دیگر نور آفتاب وجودداشته باشد (روز). همچنین با گردش محوری زمین پیرامون خود، مرز ناحیه روز و شب تغییر کرده و ازدید ساکنان زمین چنین مینماید که خورشید درآسمان حرکت نموده و از یک ناحیه طلوع ودر ناحیه مقابل غروب میکند.

مطابق تعریف ، طلوع آفتاب زمانی رخ میدهدکه لبه بالای خورشید اززیر افق شرقی نمایان گردد.البته درمشاهده طلوع آفتاب توسط ناظر زمینی پدیده شکست نور باعث میشود ارتفاع خورشید کمی بالاتر ازمقدار واقعی مشاهده شود و لذا مقدار تصحیحی که برای اجتناب ازاین خطا درنظر میگیرند معادل 34 دقیقه قوسی است.

بشکل مشابه ، غروب آفتاب نیز هنگامی روی میدهدکه مرکز قرص خورشید 50 دقیقه قوس زیر افق غربی ناظر باشد و تمامی سطح خورشید از افق حقیقی پایین رود. دراین لحظه خورشید غروب کرده و زمان غروب آفتاب فرا میرسد. (34 دقیقه قوس ناشی ازپدیده شکست و 16 دقیقه قوس شعاع ظاهری قرص خورشید میباشد)

درحال حاضر محاسبه زمان طلوع و غروب خورشید شهرها براساس روابط نجومی دقیق انجام میگیرد. برای این کار مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) و ساعت و تاریخ شهر مورد نظر بعنوان متغیرهای ورودی درفرمول نجومی مربوطه وارد میگردد و باانجام محاسبات، زمان طلوع و غروب آفتاب به افق تهران ، مشهد ، تبریز اصفهان و سایر شهرهای ایران ، بادقت مناسب و برحسب ساعت و دقیقه تعیین میگردد. تعیین مختصات جغرافیایی نقاط مختلف با کمک ابزارهای موجود دربخش نقشه تهران یا نقشه ایران میسر است.

دراین صفحه اوقات شرعی امروز و زمان غروب و طلوع آفتاب تهران بصورت پیش فرض نمایش داده میشوند. اما امکان مشاهده زمان غروب و طلوع آفتاب به افق مشهد ، قم ، اهواز ، اصفهان ، شیراز ، تبریز و سایر شهرهای ایران ازطریق جستجوی نام شهرها وجود دارد. البته میتوان هریک ازشهرهای ایران را بعنوان شهر پیش فرض ذخیره نمود. همچنین غروب و طلوع آفتاب فردا و سایر روزهای سال نیز با کلیک روی گزینه روز بعد یا روز قبل قابل مشاهده میباشد.

Copyright © 2015-2020 Bahesab.ir