ساعت رسمی
تاریخ امروز ایران
ساعت ایران
00:00:00
ساعت جهانی
00:00:00
00:00:00
شمسی
--
--
میلادی
--
--
قمری
--
--
زمان و تاریخ

ساعت ، تبدیل تقویم

رسم نمودار

توابع پیشرفته ریاضی

نقشه و محاسبه

مساحت، فاصله، ارتفاع

ماشین حساب

دارای اعداد مختلط

تبدیل واحد

انواع واحدها و یکاها

ساعت جهانی ( UTC ) آنلاین و اعلام ساعت به وقت گرینویچ

نمایش ساعت جهانی ( UTC ) درحالت آنلاین بهمراه ساعت رسمی ایران دراین صفحه ازسایت میسراست. ساعت جهانی آنلاین اعلام شده و ساعت به وقت گرینویچ بسیار دقیق بوده و مبتنی بر زمان سرور و ریزپردازنده کامپیوترمیباشد. درطراحی این بخش تاحد امکان حجم صفحه و تعداد تقاضابرای سرور راکم درنظر گرفته تا تاخیر ناشی ازبارگذاری صفحه (که درهمه سایتها وجود دارد) حداقل باشد و نمایش دقیق ترین زمان ممکن ، میسر شود.درادامه، توضیح مختصری پیرامون ساعت جهانی و گرینویچ و نحوه عملکرد آنها خواهدآمد.

ساعت جهانی ( UTC )

ساعت هماهنگ جهانی (Coordinated Universal Time) باعلامت اختصاری UTC نشان داده میشود ویک استانداردپذیرفته شده میان کشورهای جهان جهت تعیین ساعت دقیق میباشد.این ساعت ابتدا درسال 1960 توسط شورای جهانی رادیو پیشنهاد گردید و برخی ازلابراتوارهای تحقیقاتی و علمی جهان استفاده ازآنراآغاز نمودند. باگذشت زمان تلاشهای زیادی دربهبود عملکرد و توسعه آن انجام شد. درحال حاضر ساعت جهانی برمبنای پیشنهاد اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU) تعریف شده و برپایه ساعت اتمی جهانی (International Atomic Time) کار میکند.ازآنجاکه ساعت اتمی دقیق ترین ابزار ساخته دست بشر دراندازه گیری و محاسبه زمان هستند لذا اساس کار ساعت جهانی بسیار دقیق بوده و درخیلی ازکارهای علمی و دقیق مبنای تعیین زمان بوده.زمانیکه ساعت جهانی نشان میدهد، بطور متوسط تا0.9 ثانیه با ساعت گرینویچ اختلاف داردواین اختلاف درکاربردهای عمومی صرفه نظر میشود ، لذا ساعت گرینویچ (GMT) تقریب خوبی از ساعت جهانی است.

ساعت به وقت گرینویچ ( GMT )

در سالیان گذشته زمان بشکل کنونی درمناطق مختلف یکسان نبود. اغلب درنمایش ساعت رسمی هرمنطقه درشهرهای مهم یک ساعت بزرگ بربالای ساختمانهای بلند میساختند تامردم ناحیه ساعت خودراباآن تنظیم نمایند. بعنوان مثال تاقبل ازاستفاده ساعت به وقت گرینویچ بیش از300 ساعت محلی مختلف درآمریکا وجود داشت. باگذشت زمان و باتوسعه حمل و نقل و ارتباطات نیازبه هماهنگ شدن ساعتها درمناطقی وسیعتر ازیک شهر و کشور مطرح شد. بعنوان مثال شرکتهای راه آهن انگلستان دردهه 1840 تصمیم گرفتند ساعت لندن رامبنای کار خود قرار دهند. درسال 1847این شرکتها مبنای زمانی خودرااز لندن به ساعت شهر گرینویچ تغییر دادند و پس ازآن آمریکاییها و سایر کشورها نیزازاین زمان مرجع استفاده نمودند. درحال حاضراین ساعت دررصدخانه سلطنتی گرینویچ قراردارد و اساس کارآن موقعیت خورشید درآسمان است.البته درحال حاضر فقط کشورهای اندکی از ساعت گرینویچ استفاده میکنند واکثر کشورها ساعت جهانی راملاک زمان خود قرار داده اند.

دقت ساعت جهانی و گرینویچ آنلاین

ازآنجاکه تعیین زمان دقیق دردیتاسنترها و سیستمهای رایانه جهت همزمانی فعالیتها اهمیت ویژه دارد لذا درسرورها و مراکز داده لازمست ساعتی دقیق مورد استفاده قرار گیرد.ازاینرو مبنای محاسبه زمان و تعیین ساعت دراین مراکز نیز ساعت جهانی است که معادل ساعت به وقت گرینویچ میباشد. بهمین دلیل برای اعلام زمان هماهنگ جهانی و ساعت کشورها و اختلاف ساعت آنهابا ساعت جهانی یا گرینویچ میتوان بادقت بسیاربالااز ساعت جهانی آنلاین مراکز داده و سرورهای آنها استفاده نمود.

انتقال اطلاعات ازسروربه رایانه کاربر مدت زمانی هرچند اندک نیازدارد.لذا زمان بدست آمده دارای خطا میگردد.برای جلوگیری ازایجاد چنین خطایی در محاسبه زمان، برنامه نویسی صفحه باروشی انجام گرفته که باحداقل زمان ممکن اطلاعات زمانی ازسرور به رایانه کاربر منتقل شود.بهمین دلیل هیچگونه تصویر اضافی و فونتهای مختلف و آیکون دراین صفحه وجود ندارد و حجم فایلهای ارسالی نیز بسیار کم است. لذا میتوان گفت ساعت جهانی آنلاین و سایر ساعتهای آنلاین و رسمی در باحساب بسیار دقیق خواهدبود.