در حال بارگذاری نقشه ...
}
وقت و زمان
ساعت و تقویم ، تبدیل تاریخ ، اوقات شرعی
]
نقشه و مکان
مسیریابی و تعیین فاصله، مساحت، مختصات
[
علمی و مهندسی
تبدیل واحد، رسم نمودار، ماشین حساب

فاصله شهرها و مسیریابی و مسافت بین دو شهر روی نقشه

دراینجا محاسبه فاصله شهرها و مسیریابی روی نقشه راههای ایران و جهان و تعیین مسافت بین روستاها یاهر مبدا و مقصد دلخواه برحسب کیلومتر بشکل آنلاین انجام خواهدشد. مبنای کار مسیریاب و فاصله یاب بین شهرها ، سرویس نقشه گوگل بوده و اکنون باکیفیتی بالا و رایگان دراختیار کاربران قرار دارد.

مسیریابی راههای ایران و مسیریاب تهران و دیگر شهرها

مسیریاب آنلاین علاوه بر مسیریابی راههای ارتباطی موجوددر نقشه گوگل و محاسبه فاصله شهرهای ایران و جهان ، امکان مسیریابی روی نقشه تهران ، مشهد ، کرج ، اصفهان ، تبریز و دیگر شهرها رابادقت مناسب دارد.در مسیریاب آنلاین انتخاب مبدا و مقصدبا دو روش زیر میسراست:

1- ازطریق جستجو : باانتخاب گزینه جستجو ، میتوان مبدا و مقصد رادرون محل مشخص شده تایپ کرد.دراین شیوه پس ازتایپ چند حرف ازنام مکان مورد نظر، گزینه هایی نمایش داده میشودکه بهتراست ازمیان آنها محلی راکه بامبدا یامقصد مورد نظر انطباق دارد انتخاب نمایید. پس ازانتخاب مبدا و مقصد بافشردن دکمه مسیریابی عملیات مسیریابی راههای ایران و تعیین فاصله شهرها و مسافت مسیر انجام خواهد شد.درجستجوی نام شهر یک نقطه درمرکز انتخاب میشودومبنای مسیریابی و محاسبه فاصله شهرها خواهد بود.

2- ازطریق کلیک:دراینحالت نقاط مبدا و مقصدتوسط کاربر مستقیم روی نقشه انتخاب میشوند. نقطه ای که اول برنقشه کلیک میشودبعنوان مبدا و نقطه دوم بعنوان مقصد لحاظ شده و بلافاصله پس ازمشخص کردن نقطه دوم ، مسیریابی و محاسبه فاصله شهرها انجام میگردد. توجه شود نقاط مبداومقصددراینحالت خارج ازخیابانها ، معابر و راههای ارتباطی نباشد.

همچنین امکان مسیریابی درحاتهای رانندگی و پیاده روی موجوداست:

1- رانندگی : مسیری نمایش داده میشودکه شامل راهها و معابر اصلی بوده و یکطرفه یا دو طرفه بودن خیابانها و جاده هادرنظر گرفته میشود.

2- پیاده روی: اگر هدف شما قدم زدن باشد میتوانید ازکوچه ها، راههای فرعی، خلاف جهت درخیابانهای یکطرفه و ... عبور کنید. بنابراین انتخاب این گزینه فقط باهدف پیاده روی درون شهرها ( تهران ، مشهد ، اصفهان و ...)که قوانین عبور و مرور درحالت قدم زدن مطرح نیست مفید میباشد و برای انتخاب مسیر رانندگی و تعیین مسافت ، مناسب نیست.

مسیر مطرح شده درحالت رانندگی معمولا از شهرهای بزرگ، بزرگراههای فعال و مهم، جاده ها و خیابانهای اصلی عبور میکند. لذا اگر مشاهده میشود مسیر پیشنهادی دربعضی حالات داری کوتاهترین فاصله نیست ، علت اینست که باگزینه حالت رانندگی ، انتخاب جاده ویابزرگراه اصلی و طولانی بر جاده ویاراه فرعی کوتاهتر اولویت دارد.

درصورتیکه تمایل دارید راه ارتباطی مورد نظر ازمنطقه خاصی عبور نماید، میتوانید مسیریابی راباانتخاب نقطه میانی انجام دهید.

مسافت یاب آنلاین و محاسبه فاصله بین شهرها

همزمان با مسیریابی آنلاین ، فاصله بین مبدا و مقصد و مسافت مسیر برحسب کیلومتر اعلام میگردد. بنابراین جهت تعیین فاصله بین شهرها ، روستاها و یاهر دو منقطه دلخواه کافیست مبداومقصدرامعین نمایید تاعملیات مسافت یابی بشکل آنلاین انجام گیرد.

چنانچه تمایل دارید مسافت بین شهرها و مناطق باعبور ازمنطقه ای خاص محاسبه گردد، لازمست این منطقه رابعنوان نقطه میانی وارد نمایید تا فاصله بین شهرها و مناطق براساس مسیری که ازمنطقه میانی عبورمیکند مشخص شود.

درصورتیکه ازروش جستجوی نام شهرها و مناطق جهت مسافت یابی و مسیریابی استفاده میکنید دقت داشته باشید نقطه دروسط منطقه انتخابی ، مبنای مسیریاب آنلاین خواهدبود ولذا اگر هدف شما یافتن فاصله شهرها ازخروجی مبداتاورودی مقصداست، بهتراست نقاط خروجی مبدایاورودی مقصدراازروش کلیک انتخاب نمایید.

توجه:درتمامی لایه های نقشه ، عملیات مسیریابی راههای ایران و محاسبه فاصله شهرها مانند تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز و سایر مناطق ایران و جهان بطور کامل توسط سرور گوگل انجام شده و سایت باحساب صرفا نتیجه رانمایش میدهد. بنابراین چنانچه راه ارتباطی جدیدی درون شهرها یا بین آنها ایجادشده باشدودر نقشه گوگل نباشد ، مسیریابی و مسافت یابی ازآن راه مقدور نخواهدبود.