روش
انتخاب مکان
اوقات شرعی امروز
اوقات شرعی فردا
وقت محلی   
9:50:39
1395/12/10
2017/2/28
نمایش اوقات شرعی به وقت محلی بوده و برای تمام جهان معتبر و بسیار دقیق است.
نقشه و محاسبه

مساحت، فاصله، ارتفاع

ماشین حساب

محاسبات علمی و پیشرفته

تبدیل واحد

انواع یکاهای اندازه گیری

رسم نمودار

توابع پیشرفته ریاضی

زمان و تاریخ

ساعت ، تبدیل تقویم

اوقات شرعی اذان صبح ظهر مغرب تهران مشهد و افق تمام شهرها

اوقات شرعی امروز و فردا به افق تمام شهرها و روستاها و مناطق ایران و جهان مانند تهران ، مشهد ، شیراز ، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم ، لندن ، پاریس ، لس آنجلس ، نیویورک و ... بامعیارهای شیعه و اهل سنت دراین صفحه آنلاین اعلام میشود.

منظوراز اوقات شرعی ، وقت اذان صبح ظهر مغرب و زمان طلوع و غروب آفتاب و نیمه شب شرعی و بطورکلی ساعات شرعی مشخصی ازشبانه روز و یا طول سال و ماه استکه توسط دین تعیین شده تافرایض مشخصی در این زمانها انجام گردد. معیار تعیین اوقات شرعی و زمان اذان ، طبیعت و گردش ماه و زمین و خورشید میباشد. نمازهای روزانه و روزه درماه رمضان ازجمله فرایض واجبی هستندکه ادای آنها بدون اطلاع دقیق از ساعات شرعی میسر نیست. مهمترین اوقات شرعی روزانه وقت اذان صبح ظهر مغرب هستند.

اوقات شرعی امروز و فردا

اوقات شرعی تهران ، مشهد و یاهر منطقه تابع مختصات جغرافیایی و تاریخ روز میباشد. بعنوان مثال برای محاسبه اوقات شرعی مشهد باید طول و عرض جغرافیایی مشهد به همراه تاریخ روز مورد نظر درفرمول نجومی محاسبه ساعات شرعی قرار داده شود.

علاوه بر اوقات شرعی تهران ، مشهد ، تبریز ، اصفهان و شهرهای بزرگ امکان تعیین ساعات شرعی به افق تمام شهرها ، شهرستانها ، روستاها و مناطق ایران و جهان ازطریق جستجوی نام مکان درکادر مربوطه ویابا کلیک روی هرنقطه نقشه وجوددارد. درحالت پیش فرض اوقات شرعی و زمان اذان صبح ظهر مغرب شهر تهران نمایش داده میشود و نقطه ای درمرکز نقشه تهران ملاک محاسبه میباشدکه قابل تغییراست.

درشهرهای بزرگ مانند تهران ، مشهد ، تبریز ، نیویورک ، پکن و ... بدلیل پهنه وسیع شهر ، مختصات جغرافیایی شرق و غرب آنها تفاوت زیادی خواهد داشت. مثلادر تهران این مسئله میتواند باعث ایجاد اختلاف حداکثر یک یادو دقیقه ای اوقات شرعی و ساعت اذان صبح ظهر مغرب تهران درشرق نسبت به غرب شود.

اوقات شرعی امروز و فردا به افق هرمنطقه ، برمبنای وقت محلی و ساعت رسمی منطقه انتخاب شده نمایش داده میشود و تمام خشکیها و کشورها و جزایر کره زمین قابل انتخاب میباشند و فقط نقاط درون دریاها و اقیانوسها قابل انتخاب نیستند.

اوقات شرعی شیعه و اهل سنت

اوقات شرعی روزانه درمذهب تشیع شامل وقت اذان صبح ، ظهر ، مغرب و زمان طلوع و غروب آفتاب و نیمه شب شرعی است. ساعات شرعی مذهب تسنن علاوه برموارد فوق شامل وقت عصر و عشا میباشد. اساس تعیین اوقات شرعی درسایت باحساب بشرح زیر خواهدبود:

1- مذهب تشیع:

دراین سایت اوقات شرعی شیعه منطبق براستاندارد مرکز تقویم دانشگاه تهران است.این مرکزدر ایران مسئول رسمی استخراج اوقات شرعی بوده و وقت اذان صبح و ظهر و مغرب مساجد و صدا و سیما نیز منطبق برمرکز تقویم میباشد.

2- اهل سنت:

جهت تعیین اوقات شرعی اهل سنت 4 مرکز روش استاندارد محاسباتی دارندکه درمیان مسلمانان جهان مورداستفاده قرار میگیرد و عبارتنداز:

  • دانشگاه ام القرا مکه (زاویه فجر 5 درجه و عشاء 90 دقیقه)
  • دانشگاه علوم اسلامی کراچی (زاویه فجر 18 و عشاء 18 درجه)
  • جامعه مسلمانان آمریکای شمالی - ISNA (زاویه فجر 15 و عشاء 15 درجه)
  • جامعه مسلمانان جهان – MWL (زاویه فجر 18 و عشاء 17 درجه)
  • اداره کل نقشه برداری مصر (زاویه فجر 5 و عشاء 17.5 درجه)

زمان طلوع آفتاب ، اذان ظهر و عصر و مغرب در4 روش فوق یکسان هستند و فقط درتعیین ساعت اذان صبح و زمان عشاء درحدود چند دقیقه باهم تفاوت دارند. ازمیان اوقات شرعی زمان اذان ظهر و طلوع آفتاب درمیان پیروان اهل سنت و تشیع تفاوتی ندارد.

هریک ازکاربران میتوانند مطابق نظر علما و فقهای مذهب خود روش مناسب راانتخاب و استفاده نمایند.

ساعت اذان صبح و طلوع آفتاب

دانستن ساعت اذان صبح و زمان طلوع آفتاب ازآنجهت اهمیت داردکه ادای نماز صبح درمیان این اوقات شرعی برمسلمانان واجب بوده و همچنین در ماه رمضان فرد روزه داراز زمان اذان صبح تا اذان مغرب ، ازخوردن و آشامیدن پرهیز مینماید.

مطابق تعریف ، وقتیکه اولین روشنایی آفتاب ( فجر صادق ) پدیدارشد ودر سمت مشرق پخش گردید ساعت اذان صبح فرارسیده واز نظر نجومی و براساس مشاهدات قبلی این پدیده لحظه ای اتفاق می افتدکه خورشید 17تا19 درجه زیر خط افق باشد. مرکز تقویم دانشگاه تهران برای تعیین ساعت اذان صبح زاویه 17.7 درجه زیر افق را ملاک اوقات شرعی صبح قرار میدهد.

طلوع آفتاب زمانی رخ میدهدکه لبه بالای خورشید اززیر افق بیرون بیاید.البته درمشاهده رویداد توسط ناظر زمینی پدیده شکست نور درجو تاثیر داشته و مقدار آن 34 دقیقه قوسی درمحاسبات لحاظ میگردد.

باقراردادن مقادیر زوایای عنوان شده و مختصات جغرافیایی منطقه و تاریخ روز موردنظر درفرمول محاسبه اوقات شرعی ، زمان اذان صبح به افق تهران ، مشهد و دیگر شهرها درایران وجهان و همچنین زمان طلوع آفتاب بادقت کافی بدست می آید.

وقت اذان ظهر و غروب آفتاب زمان اذان مغرب و نیمه شب شرعی

وقت اذان ظهر منطبق است برزمانیکه خورشید بیشترین ارتفاع رادر آسمان داشته و سایه شاخص کمترین مقدارخود برسد. درتعریف نجومی ، رسیدن آفتاب (قرص خورشید) به نصف النهار ناظر ، زمان اذان ظهر رانشان میدهد واین تعریف شرعی و نجومی درمیان همه مسلمانان جهان پذیرفته شده و اعمال میشود. مطابق نظر اهل سنت درتشخیص اوقات شرعی ، زمانیکه سایه هرجسم اندازه خودآن جسم گردد وقت عصر فرارسیده.

وقتیکه مرکز قرص خورشید 50 دقیقه قوس زیر افق ناظر باشد و تمامی سطح خورشیداز افق حقیقی پایین رود خورشید غروب میکند و زمان غروب آفتاب فرامیرسد.

درمذهب تشیع ، وقت اذان مغرب زمانی استکه حمره شرقیه ( قرمزی هنگام غروب آفتاب درمشرق) بالای سر ناظر برسد و یاازآن بگذرد.درمحاسبات نجومی وقت اذان مغرب زمانی استکه مرکز خورشید 4.5 درجه زیر افق باشد.

اهل سنت معتقدند بلافاصله پس ازاینکه خورشید پشت افق قراربگیرد وقت اذان مغرب فرارسیده و لذا پنهان شدن قرص خورشید را درتشخیص وقت اذان مغرب کافی میدانند. بنابراین مطابق محاسبات اوقات شرعی ، زمان اذان مغرب اهل سنت تقریبا 20 دقیقه زودتراز اذان مغرب شیعیان میباشد.

نيمه شب شرعی منطبق برزمان مابين غروب آفتاب امروز (یا اذان مغرب امروز ) و اذان صبح روز بعداست. لذا برای محاسبه نیمه شب شرعی امشب کافیست نصف فاصله زمانی میان غروب آفتاب امروز و اذان صبح فردا رابه زمان غروب آفتاب امروز اضافه کنیم تا زمان نیمه شب شرعی امشب مشخص شود.