ماشین حساب

دارای اعداد مختلط

تبدیل واحد

انواع واحدها و یکاها

رسم نمودار

توابع پیشرفته ریاضی

حل مسائل ریاضی

معادله ، ماتریس و ...