ماشین حساب

دارای اعداد مختلط

تبدیل واحد

انواع واحدها و یکاها

رسم نمودار

توابع پیشرفته ریاضی

محاسبه ریاضی

معادله ، ماتریس و ...