دقت نمایید هنگام کار با اعداد مختلط تنظیمات زاویه بر روی رادیان قرار گرفته باشد. فرم صحیح اعداد مختلط در ماشین حساب به صورت (a+bi) یا (a-bi) می باشد.

برنامه آنلاین محاسبه اعداد مختلط

برای هر نوع محاسبه اعداد مختلط بشکل آنلاین به برنامه ماشین حساب اعداد مختلط مراجعه نمایید.دراین برنامه هر نوع عملیات و توابع روی اعدا مختلط پشتیبانی میگردد. کافیست عدد مختلط رابا شکل استاندارد a+bi درون هر تابع یا عملیات وارد نموده و پاسخ را آنلاین دریافت نمایید. برنامه ماشین حساب عملیاتهای جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ، توان ، مزدوج ، قدرمطلق ، زاویه و تبدیل اعداد مختلط و انواع توابع ریاضی مانند لگاریتم ، سینوس ، کسینوس ، توابع هذلولی ، رادیکال و ... وجود دارد و بصورت آنلاین قابل محاسبه خواهند بود.

اعداد مختلط رادر مختصات دکارتی بصورت Z=a+bi که درآن i رادیکال منفی یک است نمایش میدهند. نمایش این اعداد درمختصات قطبی بشکل Z=|Z|ei<Z بوده ودر فرم قطبی منظور از |Z| قدرمطلق عدد مختلط و منظور از Z> زاویه عدد مختلط میباشد.

محاسبه جمع یا تفریق دو عدد مختلط درفرم دکارتی بدین صورت است که قسمت حقیقی حاصل جمع برابراست بامجموع قسمتهای حقیقی دو عدد و قسمت موهومی حاصل جمع مساوی است بامجموع قسمتهای موهومی دو عدد مختلط.برای محاسبه تفریق اعداد مختلط همین روش اعمال میگردد منتها بجای جمع ازعملیات تفریق استفاده میشود.

در محاسبه ضرب و تقسیم اعداد مختلط روابطی وجود دارد که برمبنای عملیات جبری است.برای محاسبات آنلاین مربوط به جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم اعداد مختلط در ماشین حساب هیچ محدودیتی وجود ندارد و فقط لازم است عدد مورد نظر را بشکل دکارتی a+bi در محاسبه وارد نموده و استفاده نمایید. جهت یافتن قسمت حقیقی و موهومی اعداد مختلط، توابع (re(Z و (im(Z در برنامه بکار میروند.

دو تابع (arg(Z و (abs(Z جهت محاسبه آنلاین زاویه و قدرمطلق اعداد مختلط بکار میروند. با کمک این دو تابع میتوان شکل دکارتی را بفرم نمایی تبدیل نمود.برای محاسبه مزدوج عدد مختلط ازتابع (conj(Z استفاده میشود و سایر توابع پیشرفته نیزبرای محاسبه اعداد مختلط دراین برنامه آنلاین قابل استفاده میباشند.