دقت نمایید هنگام کار با اعداد مختلط تنظیمات زاویه بر روی رادیان قرار گرفته باشد. فرم صحیح اعداد مختلط در ماشین حساب به صورت (a+bi) یا (a-bi) می باشد.
}
وقت و زمان
ساعت و تقویم ، تبدیل تاریخ ، اوقات شرعی
[
نقشه و مکان
مسیریابی و تعیین فاصله، مساحت، مختصات
]
علمی و مهندسی
تبدیل واحد، رسم نمودار، ماشین حساب

برنامه آنلاین محاسبه اعداد مختلط

برای هر نوع محاسبه اعداد مختلط بشکل آنلاین به برنامه ماشین حساب اعداد مختلط مراجعه نمایید.دراین برنامه هر نوع عملیات و توابع روی اعدا مختلط پشتیبانی میگردد. کافیست عدد مختلط رابا شکل استاندارد a+bi درون هر تابع یا عملیات وارد نموده و پاسخ را آنلاین دریافت نمایید. برنامه ماشین حساب عملیاتهای جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ، توان ، مزدوج ، قدرمطلق ، زاویه و تبدیل اعداد مختلط و انواع توابع ریاضی مانند لگاریتم ، سینوس ، کسینوس ، توابع هذلولی ، رادیکال و ... وجود دارد و بصورت آنلاین قابل محاسبه خواهند بود.

اعداد مختلط رادر مختصات دکارتی بصورت Z=a+bi که درآن i رادیکال منفی یک است نمایش میدهند. نمایش این اعداد درمختصات قطبی بشکل Z=|Z|ei<Z بوده ودر فرم قطبی منظور از |Z| قدرمطلق عدد مختلط و منظور از Z> زاویه عدد مختلط میباشد.

محاسبه جمع یا تفریق دو عدد مختلط درفرم دکارتی بدین صورت است که قسمت حقیقی حاصل جمع برابراست بامجموع قسمتهای حقیقی دو عدد و قسمت موهومی حاصل جمع مساوی است بامجموع قسمتهای موهومی دو عدد مختلط.برای محاسبه تفریق اعداد مختلط همین روش اعمال میگردد منتها بجای جمع ازعملیات تفریق استفاده میشود.

در محاسبه ضرب و تقسیم اعداد مختلط روابطی وجود دارد که برمبنای عملیات جبری است.برای محاسبات آنلاین مربوط به جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم اعداد مختلط در ماشین حساب هیچ محدودیتی وجود ندارد و فقط لازم است عدد مورد نظر را بشکل دکارتی a+bi در محاسبه وارد نموده و استفاده نمایید. جهت یافتن قسمت حقیقی و موهومی اعداد مختلط، توابع (re(Z و (im(Z در برنامه بکار میروند.

دو تابع (arg(Z و (abs(Z جهت محاسبه آنلاین زاویه و قدرمطلق اعداد مختلط بکار میروند. با کمک این دو تابع میتوان شکل دکارتی را بفرم نمایی تبدیل نمود.برای محاسبه مزدوج عدد مختلط ازتابع (conj(Z استفاده میشود و سایر توابع پیشرفته نیزبرای محاسبه اعداد مختلط دراین برنامه آنلاین قابل استفاده میباشند.